பந்தயப் புறா - திசையறிதல் உணர்வின் பயிற்சி/Racing Pigeon - Training of sense of direction/##homer

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
24 Bekeken
Med4Pets
Published
பந்தயப் புறா | பந்தய நேரத்தில் அதற்கு தகுந்து திசையறிதல் பயிற்சி என்பது மிகமிக அவசியம்.
நாற்புறமும் திசையறிய கொண்டு சென்று விடும் பயிற்சி/
கூண்டுத்தீனி இல்லாமல் காட்டுத் தீனி உண்ணும் பயிற்சி/
ஒற்றைப் புறாவாகவும் பறக்க, பயிறசி/

இப்படியான பயிற்சியும் - பந்தய வெற்றிக்கு இலக்காக அமையும்!
ரியோ சூரியன்
REO Suriyan.
#homer
#racer #birds #pigeon #pigeonracing

Racing Pigeon - Training of sense of direction/
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.