பந்தய புறா வெற்றி நாயகன் Legend Thiru.T.P. Chatram Babu Sir Explain Racing Pigeon Fitness & Eye Sign

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
32 Bekeken
Med4Pets
Published
#chennairacingpigeon #chennaipigeon #petlovers

பந்தய புறா வெற்றி நாயகன் Legend Thiru.T.P. Chatram Babu Sir Explain Racing Pigeon Fitness & Eye Sign

Contact Mail ID : chennairacingpigeontv@gmail.com ( For Video Shoot)
Facebook Page : https://www.facebook.com/chennairacingpigeon
Instagram Page : https://www.instagram.com/chennairacingpigeons/
Youtube Channel : https://www.youtube.com/@chennairacingpigeon

DISCLAIMER
==================================================================
Our channel may include content related to racing pigeons, training techniques, feeding practices, and general care tips. However, it is important to note that every pigeon is unique, and the information provided may not be suitable for all pigeons or specific situations. We strongly recommend consulting with a qualified veterinary professional or experienced pigeon trainer before implementing any techniques or practices mentioned on our channel.

Under no circumstances will we be liable for any loss or damage, including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from the use, or misuse, of the information presented on our channel.
==================================================================
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.