15 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયું આ કબૂતર, કારણ જાણીને હેરાન રહી જશો | Ajab Gajab News

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
15 Bekeken
Med4Pets
Published
15 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયું આ કબૂતર, કારણ જાણીને હેરાન રહી જશો | Ajab Gajab News..

Watch This Video :- https://youtu.be/CWaRI0WnpZo

The price of this pigeon is in crores. Jasho Dang was surprised to know the special thing.

Pigeons are very beautiful to look at, but you will not be able to even estimate the cost of these normal looking pigeons. This normal looking pigeon is no ordinary pigeon. In this recent auction, it was bought for more than Rs 14 crore. The name of this pigeon is 'Nyu Kim, this pigeon of Belgian species has been sold for Rs 14.14 crore. Which was bought by a rich Chinese during the sale of Pipa Pigeon Center in Halle, Belgium. To buy this pigeon, two Chinese citizens had bid. However, both of them have not revealed their identities. These two Chinese citizens were bidding in the names of Super Duper and Hitman. The specialty of these pigeons is that they can fly very fast, this racing pigeon can live for 15 years. Take part in this race. Betting is done online on these pigeons. Through these pigeons, the rich people of China and European countries have multiplied their money and do not even lose it. Races of different levels are organized in Europe and China.

#gujaratinews #ajabgajab #amazingfacts #amazing #story #stories
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.