3.5 லட்சத்தில் புறாவிற்கு கூண்டு ????‼️

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
58 Bekeken
Med4Pets
Published
Full video link : https://youtu.be/3wVQiEyoyaE?feature=shared

This video explains about low cost pigeon farming, pura valarpu murai, pura valarpathu eppadi,pura vagaigal, pura valarpathu nalatha ketatha, pura valarpathu eppadi tamil, sadha pura tamil, sadha pura, pilot pura, pilot pura tamil, homer pigeon, homer pigeon tamil, homer pigeon race, homer pigeon malayalam, homer pigeon race, homer pigeon price, homer pigeon sale, homer pigeon loft, homer pigeon loft tamil,homer pigeon in kannada, homer pigeon training in tamil, homer pigeon cage setup tamil, feed for pigeons, feed for pigeons in tamil, mixed feed for pigeons in tamil, mixing food for pigeon, racing pigeon feed , racing pigeon feed in tamil, breeding pigeon feed in tamil, chicks feed for pigeon, fancy pigeon farming and products used for fancy pigeon cage set up.the products are water feeder, food feeder, tray feeder and poultry equipments, water feeder for pigeon, double holder feeder for pigeon, food feeder for pigeon, fancy pigeon farming, tips for succeed in pigeon farming and methods of farm maintenance , cage setup and also the treatment for the pigeon diseases, fancy pigeon farming in tamil, fancy pigeon for sale in tamil , fancy pigeon maintenance, fancy pigeon sales , fancy pigeon sale in Coimbatore, fancy pigeon sale in tamilnadu, fancy pigeon disease in tamil, fancy pura valarpu, pura valarpu, pura valarpu in tamil , panthaya pura valarpu, fancy pura sales, karna pura valarpu, karna pura sales, karna pura tamil, karna pura, karna pura training tamil, karna pura video, karna pura sales tamil, karna pura valarpu tamil, thavudal pigeon tamil, thavudal pura, thavudal pura valarpu, thavudal pura tamil, roller pigeon , roller pigeon tamil, roller pigeon sales, roller pigeon training, roller pigeon price, roller pigeon for sale, roller pigeons rolling, roller pigeons flying, roller pigeon video, roller pigeon malayalam, roller pigeon status, Karna pura race, racing pigeon in tamil , racing pura valarpu, Indian fantail pura valarpu, Indian fantail for sale

Contact details
Indhu nattu kozhi pannai
Namakkal, Tamilnadu
ph no : 94430 25464

Subscribe FARMER'S STORE-உழவர் அங்காடி https://youtube.com/channel/UCWjBiNDSb_3m5LFj_1mfCpg

Follow our Facebook page: https://www.facebook.com/vivasayinparvaisp/

Follow our Instagram page: https://instagram.com/vivasayinparvai?igshid=62za6162v76j

madi thottam tips , nattu kozhi farming tips, hen chicks sales, hens sales, all types of hens for sale , nattu kozhi chick sale, nattu kozhi kunji sales, nattu kozhi chicks sales, vaankoli virpanaikku, kinnikoli virpanaikku, nattu kozhi virpanaikku, kadaknath koli virpanaikku,nattu kozhi cage making , nattu kozhi cage maintenance, nattu kozhi kuundu seithal, nattu kozhi cage safety, low price cage for nattu kozhi, low price cage , nattu kozhi farming ,nattu Kozhi maintenance and steps to prevent from diseases and to cure the diseases and steps to prevent the losses of young nattu kozhi chicks. nattukozhi, nattu Kozhi in tamil , Nattu koli valarpu in tamil, Nattu Kozhi Panni, Nattu Kozhi valarpu in tamil, peruvedai Kozhi Panni, peruvedai Kozhi valarpu in tamil, nattu kozhi valarpu murai , hen farms , country hen farms , kozhi , peruvedai seval valarpu in tamil, peruvedai seval pannai in tamil, kadaknath hen, kadakanath koli valarpu, kadaknath valarpu, kadaknath sale, kadaknath virpanaiku, kadaknath koli, nicobari koli, nicobari hen, nicobari egg , nicobari koli muttai madi thottam tips in tamil, madi thottam amaikum murai, madi thottam amaikum murai in tamil, integrated farming in tamil, integrated farming system model in tamil, integrated farming system model, integrated farming, integrated farming model, integrated farming in India, integrated farming in tamilnadu, integrated farming in tamilnadu, ஒருங்கிணைந்த பண்ணை, orunginaintha, orunginaintha pannai, orunginaintha pannai in tamil, orunginaintha pannai vivasayam in tamil, orunginaintha vivasayam in tamil, orunginaintha pannai vivasayam,


#pigeon #normalpigeon #pigeonsaletamil #pigeonracing #pigeonlover #pigeonloft #countrychicks #nattukozhivalarpu #nattukoli #nattukozhi #nattukozhicage #cage #cage_birds #cagefree #nattukozhivalarpu #nattukozhi #nattukozhichicks #nattukolikulambu #nattukozhikulambu #nativebreed #nativedogs
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.