DuivenFilm
Welkom
Login / Aanmelden

Laatste nieuws


 • Aansluiting Instituut Sportrechtspraak (ISR)

  Per 1 januari jl. is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut verzorgt voor inmiddels meer dan 60 sportbonden de tuchtrechtspraak en biedt ook mogelijkheden voor geschillenbeslechting via mediation of arbitrage. Op de Ledenraadsvergaderingen van 23 mei en 12 december 2016 is besloten dat de behandeling van alle tuchtzaken en geschillen wordt overgenomen door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim, zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen. Dit houdt in dat alle tuchtzaken en geschillen die vanaf 1 januari 2017 zijn en worden ingediend, door het ISR behandeld zullen worden. Zaken die voor die datum waren ingestuurd, worden nog door het Tucht- en Geschillencollege NPO en het Beroepscollege NPO afgehandeld.

  ISR

  Door de aansluiting van de NPO bij dit gespecialiseerde instituut, zijn ook de centraal vastgestelde ISR reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de NPO. Het gaat daarbij om het algemeen tuchtreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing. Deze zijn allen te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl). 

  Als u een tuchtzaak aan het ISR wilt voorleggen, kunt u op de site een aangifteformulier downloaden. Hierop vult u uw gegevens in, welke overtreding u geconstateerd heeft (let op dat u daarbij aangeeft welk reglement overtreden wordt) en deze ondertekent u. 

  Het formulier kan met eventuele bijlagen worden opgestuurd naar:

  ISR
  Meeuwenlaan 41
  1021 HS  Amsterdam


  Vervolgens zal –na toetsing van de ontvankelijkheid- de onafhankelijke tuchtcommissie van het ISR de zaak in behandeling nemen. Er volgt dan een proces van hoor- en wederhoor, eventueel ondersteund door de aanklager en onderzoekscommissie die het ISR tot haar beschikking heeft. De tuchtcommissie doet vervolgens uitspraak en bepaalt wie de kosten van de behandeling zal dragen. Natuurlijk staat tegen een besluit van de tuchtcommissie ook nog beroep open bij de beroepscommissie van het ISR. 

  Als u een geschil heeft, kunt u een brief of mail sturen met een beschrijving van het probleem. Er wordt dan met u gekeken of dit via arbitrage, bindend advies of mediation behandeld kan worden. De desbetreffende reglementen kunt u op de site van het ISR vinden. Deze reglementen zijn te allen tijde de basis van de behandeling van een zaak.

  Ook worden met u de mogelijke kosten doorgesproken. Het is belangrijk dat beide partijen instemmen met de behandeling van het geschil. Centraal staat de wens om geschillen op te lossen, daarvoor zal vooraf een overeenkomst worden gesloten waarin tevens de vorm van geschillenbeslechting is beschreven. 

  Als u een kwestie heeft kunt u voor advies over de procedure altijd contact opnemen met het ISR via [email protected] of telefoonnummer 020 846 32 31. Het ISR kan u niet adviseren over inhoudelijke aspecten van uw zaak, dit zou de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar kunnen brengen.

  Lees meer »
 • Ter Overweg ing ... 1) - Door Peter Boskamp

  Zoals U heeft kunnen zien, zijn we benaderd door de NPO om in 2017 als Officiële Sponsor van de Nationale dagen te willen fungeren. Daarbij werd ons ook gevraagd om onze visie op de medische begeleiding anno nu voor het voetlicht te willen brengen. Voor veel liefhebbers zal het inmiddels bekend zijn dat ik persoonlijk al ruim 30 jaar een aanhanger ben van de meer natuurlijke begeleiding van de duivensport. Hierin verschillen we nogal al van mening met een aantal collega’s. Ik ben van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Iedere liefhebber kan voor zichzelf bepalen wat voor hem de juiste weg is. Ik heb me hier als taak gesteld om te trachten een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de (on)mogelijkheden die er zijn. Dit zowel met betrekking tot de klassieke opvatting van de begeleiding, hoofdzakelijk met medicijnen (lees antibiotica) en de meer natuurlijke aanpak waarvoor inmiddels ook meerdere mogelijkheden bestaan.

  Antibiotica

  Antibiotica

  Toen ik ca. 30 jaar geleden aandacht begon te vragen voor een meer natuurlijke aanpak van de duivensport, was ik als een roepende in de woestijn en een roeier die tegen de gangbare stroom probeerde in te roeien. Niet vreemd als we dit plaatsen binnen het tijdsgewricht van toen. In die tijd was zelfs de overheid een groot voorstander van het gebruik van antibiotica. Er bestond  regelgeving die het gebruik van antibiotica in veevoeder zelfs moest bevorderen. Oren naar de risico’s van resistentie inductie door het bovenmatige antibioticum gebruik waren er niet of nauwelijks. De tijd was er gewoon niet naar. Dus ook in de duivensport was er een cultuur van antibioticum gebruik als panacee voor alle kwalen. Nu denkt U misschien dat ik een tegenstander ben van antibiotica. Welnu, dan heeft U het echter mis. Ik ben maar wat blij dat deze stoffen bestaan. Sterker nog, ik heb er mijn leven aan te danken. Als klein kind werd ik getroffen door een ernstige glomerulonefritis (bloedvergiftiging) die me bijna een half jaar in het ziekenhuis deed belanden. Zonder het bestaan van penicillines destijds, had ik dit artikel nu niet kunnen schrijven. Mogelijk dat dit laatste er voor gezorgd heeft dat ik streef naar een verstandig gebruik van deze middelen. Ik las onlangs dat er een vrouw overleden was aan een blaasontsteking, omdat de bacterie die deze blaasontsteking veroorzaakte niet meer gevoelig was voor welk middel dan ook. Het zal je vrouw, moeder, dochter of kleinkind maar zijn. 

  Dat alles neemt niet weg dat ik als dierenarts, waar nodig, antibiotica zal inzetten om zieke duiven die aan een infectieziekte lijden, te helpen genezen. Als antibiotica nodig zijn, dan zijn ze nodig. Helder. 

  De tijd is echter drastisch aan het veranderen. Waar vroeger dus zelfs de overheid het gebruik van antibiotica stimuleerde, heeft dezelfde overheid nu een draai gemaakt van 180 graden. Men streeft van overheidswege nu een beleid na, waarbij antibiotica niet alleen zo min mogelijk worden ingezet, maar waarbij ook gekeken wordt ernaar welke antibiotica wanneer nodig zijn of gebruikt kunnen worden. Dit is als een volledige trendbreuk met het oude beleid te beschouwen. De duivensport en de liefhebbers dienen zich dit dan ook te realiseren.

  Nederlandse regelgeving gaat hierin verder dan regelgeving in de ons omringende landen. Zo kunnen liefhebbers uit de grensstreken vaak niet begrijpen dat het voorschrijven van bepaalde middelen in Nederland aan banden is gelegd, aangezien deze middelen zonder veel problemen in onze buurlanden nog verkrijgbaar zijn.

  Dierenartsen in Nederland hebben echter te maken met de Nederlandse regelgeving. 

  Gezondheidszorg versus ziektezorg

  Zoals ik eerder al schreef, was ik al een voorstander van een meer natuurlijke aanpak, lang voordat de regelgeving de dagelijkse praktijk had ingehaald. Deze beperking in het gebruik van antibiotica kwam voort uit een visie dat we binnen de duivensport niet alleen te maken hebben met ziektezorg, maar dat er tevens sprake zou moeten zijn van gezondheidszorg naast de prestatiezorg

  Gezondheidszorg versus ziektezorg

  Wat bedoel ik hiermee? In mijn boek Duiven gezond houden probeer ik inzichtelijk te maken dat we binnen de duivensport min of meer te maken hebben met Ziektezorg, Gezondheidszorg en Prestatiezorg. Natuurlijk zijn dit in de dagelijkse praktijk in elkaar overlopende gebieden. Maar jarenlange observatie maakte duidelijk dat menige liefhebber alleen aan ziektezorg en aan prestatiezorg wil doen. De zorg voor de gezondheid wordt daarbij gezien als een geschenk van de natuur. Iets dat als vanzelf bestaat als je de duiven water en voer geeft. Zodra er sprake is van weinig stress, zal dit vaak ook kloppen. Maar zodra stress in het spel komt, kan dit verhaal totaal veranderen. Ziektes liggen dan overal op de loer om te kunnen toeslaan. De mate van Gezondheid is dan mede bepalend of dit al dan wel of niet makkelijk lukt. 

  Dierenartsen zijn opgeleid om ziekten te genezen. Bezoekt u een doorsnee dierenarts, dan zal deze uw duiven op de aanwezigheid van ziekten onderzoeken en, waar nodig, een behandeling voorstellen. Niets mis mee. Ik onderzoek de duiven ook op de aanwezigheid van ziekten en ook ik stel, waar nodig, een behandeling voor. Ik beschouw het echter als een gemiste kans als aan de liefhebbers dan niet wordt uitgelegd dat na deze behandeling de ziekte mogelijk wel weg is, maar dat daarmee de gezondheid van de duiven niet onmiddellijk is hersteld. Iedere liefhebber begrijpt dat we na een griep zelf niet gelijk een marathon kunnen lopen (als we dit al kunnen). Iedereen snapt dat de gezondheid daarvoor eerst geoptimaliseerd dient te worden. Toch heeft menige liefhebber nog steeds het idee dat als de ziekte overwonnen is, de duiven gelijk weer de mand in kunnen om een (top)prestatie neer te kunnen zetten. Nu zijn de wonderen natuurlijk niet de wereld uit, maar doorgaans heeft het lichaam na een ziekte toch enige tijd nodig om te herstellen hiervan. 

  De zorg om dit proces te ondersteunen duid ik aan met Gezondheidszorg. Gezondheidszorg is dan ook te zien als dat handelen dat de duiven minder gevoelig maakt voor ziekten. Het zorgen voor voldoende weerstand. En juist deze Gezondheidszorg is binnen de diergeneeskunde en de duivensport vaak een ondergeschoven kindje. De liefhebbers die wel doorhebben dat het belangrijk is om de weerstand te optimaliseren en te ondersteunen, die worden vaak met argusogen bekeken door andere liefhebbers die zich dan afvragen welke ‘geneesmiddelen’ deze, goed spelende, liefhebbers weten te gebruiken.

  Maar het is zoals Cruyff al stelde: je gaat het pas zien zodra je het door hebt. 

  Door de jaren heen is mijn stelling geweest en is deze nog steeds: Stimuleer de Gezondheid – werk dus aan de Gezondheidszorg-  waardoor er minder kans bestaat op ziekte. De wegen om dit te bereiken wil ik de komende tijd, naast de behandeling van onderwerpen die thuis horen in de Ziektezorg,  in een aantal columns verder ter overweging meegeven. Uiteindelijk bepaalt iedere liefhebber zelf welke weg hij wil bewandelen en dat is goed ook. Ik wil gewoon een aantal mogelijkheden hier aanreiken de komende tijd. De liefhebber kan daar dan al dan niet zelf zijn voordeel mee doen.

  Succes,
  Peter Boskamp

  Lees meer »
RSS