AscaPillarCocci 0.5l ,super naturalny srodek na robaki i kokzidioza! ascaridia capillaria kokzydioza

Dovital uw gezondheid- en vitaliteitbevorderende producten
49 Bekeken
Med4Pets
Published
AscaPillarCocci 0.5l ,super naturalny srodek na robaki i kokzidioza! ascaridia capillaria kokzidioza

Nasilenie kokcydiozy zależy od gatunku Eimeria, szczepu, liczby spożytych pasożytów oraz stanu zdrowia jelit przed zakażeniem. Łagodne przypadki kokcydiozy negatywnie wpływają na wyniki gołębi (wzrost, konwersję paszy) oraz ogólną odporność. W cięższych przypadkach uszkodzenie ściany jelita powoduje sepsę, niedokrwistość i często prowadzi do zwiększonej śmiertelności. Odchody wytwarzane przez zainfekowane ptaki są głównym źródłem nowego cyklu infekcji. Po kilku cyklach, szybki wzrost pasożytów w środowisku naraża wszystkie pozostałe ptaki znajdujące się w tym samym kurniku.
Pasożyty Eimeria produkują zakaźne „jaja” nazywane oocystami, które są wysoce odporne na środki dezynfekujące i łatwo przeżywają w środowisku. Udowodniono, iż utrzymanie stad wolnych od Eimeria jest niemożliwe, co oznacza, iż każdy ptak będzie narażony na kokcydiozę we wczesnym etapie życia.

Takzwana ,,horoba młodych,, to kokcydioza+pasożyty w jednym.
zadzwoń ja ci pomogę z tym swinstwem co zabija twoje gołębie i ptaki!

Kokcydioza jest groźną w przebiegu chorobą pasożytniczą, która może dotknąć wiele gatunków zwierząt. Wdrożenie prawidłowej profilaktyki i podjęcie leczenia w odpowiednim czasie może uchronić nas przed stratami w hodowli.

Kokcydioza – czym jest?

Kokcydiozy to choroby pasożytnicze, które dotknąć mogą hodowli gołębi ,drobiu, bydła, owiec, kóz, a także królików. U wszystkich zwierząt wywołują je pasożytnicze pierwotniaki gromady Coccidia, należące do ogólnego rodzaju Eimeria. Bytują one w nabłonku jelit, a choroby występują w postaci jelitowej i wątrobowej. Ze względu na skomplikowany cykl życiowy kokcydiów i wiele form które ulegają przekształceniu, od momentu zainfekowania do pojawienia się objawów może minąć wiele czasu (minimalnie siedem dni), podczas których pasożyt sieje już w organizmie spustoszenie. Oocysty, czyli postać która infekuje, są wydalane wraz z kałem – warto jednak wiedzieć, że także i ta forma potrzebuje czasu, aby stać się zakaźna – zwykle jest to okres od jednego do trzech dni, zadzwon tel 0049 1511 290 1511

English:

AscaPillarCocci 0.5l, a super natural remedy for worms and coczidiosis! ascaridia capillaria coczidiosis

The extent of coccidiosis depends on the Eimeria species, strain, number of parasites consumed, and intestinal health prior to infection. Mild cases of coccidiosis negatively affect pigeon performance (growth, feed conversion) and overall immunity. In more severe cases, damage to the intestinal wall causes sepsis, anemia, and often leads to increased mortality. Droppings generated by infected birds are a major source of a new infection cycle. After several cycles, the rapid growth of parasites in the environment exposes all other birds in the same house.
Eimeria parasites produce infectious 'eggs' called oocysts, which are highly resistant to disinfectants and easily survive in the environment. It has been proved that keeping flocks free from Eimeria is impossible, which means that every bird will be exposed to coccidiosis in the early stages of life.

The so-called 'sick of the young' are coccidiosis + parasites in one.
call me I will help you with this piggy that kills your pigeons and birds!

Coccidiosis is a dangerous parasitic disease that can affect many animal species. Implementing proper prevention and timely treatment can save us from losses in farming.

Coccidiosis - what is it?

Coccidiosis is a parasitic disease that can affect pigeon, poultry, cattle, sheep, goat and rabbit breeding. In all animals, they are caused by the parasitic protozoa of the Coccidia cluster, which belong to the general genus Eimeria. They are found in the intestinal epithelium, and the diseases occur in the form of intestines and liver. Due to the complicated life cycle of coccidia and many forms that are transforming, it may take a long time (minimum seven days) from infection to the appearance of symptoms, during which the parasite wreaks havoc on the body. Oocysts, i.e. the form that infects, are excreted together with feces - but it is worth knowing that this form also needs time to become infectious - usually it is a period of one to three days, call tel. 0049 1511 290 1511
Categorie
Overige
Log in of aanmelden om een reactie te plaatsen.
Wees de eerste die een reactie plaatst.